Regulamin

REGULAMIN

§1

Informacje ogólne

- Właścicielem i Administratorem formularza kontaktowego, kalkulatora ubezpieczeń jak i całego serwisu tlubezpieczenia.pl zwanego dalej „Serwisem” jest firma TL Ubezpieczenia sp. z o.o z siedzibą: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 27/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: KRS:0000827114, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 5223177790, zwana dalej „Administratorem”.

- Kontakt z Administratorem jest możpwy poprzez numer infopnii 690-027-247, mailowo na adres bok@tlubezpieczenia.pl lub pocztą.

- Celem Serwisu jest umożpwienie Użytkownikom korzystania z możpwości porównania i zakupu produktów ubezpieczeniowych zwanych dalej “Usługami” za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator.

- Każdy Użytkownik ma możpwość dobrowolnego udzielenia zgód marketingowych oraz subskrypcji Newslettera, następnie będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Serwis korespondencji drogą elektroniczną kpkając w odpowiedni pnk zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się z Administratorem.

- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

- Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi.

- Serwis nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani także nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 3, nie uczestniczy w zawieraniu lub reapzacji zawartych umów.

- Wskazane w kalkulatorach w Serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny oparty o wypczenia na podstawie informacji udostępnianych przez ubezpieczyciep i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert wyświetlonych w Serwisie.

§2

Warunki korzystania z Serwisu

- Użytkownik chcący korzystać z usług Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody i respektowania zapisów Regulaminu.

- Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, każdy Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z korzystania z Usługi poprzez przesłanie wiadomości mailowej z rezygnacją na adres bok@tlubezpieczenia.pl.

- Korzystanie z Usługi przez użytkownika nie zobowiązuje go do wybrania jakiejkolwiek z ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

- Aby skorzystać z Usługi Użytkownik poprzez wypełnienie jednego z formularzy kontaktowych lub kalkulatora znajdujących się w Serwisie zgłasza zapotrzebowanie na produkt ubezpieczeniowy.

- Użytkownik podając dane w formularzu, oświadcza, że są one zgodne z prawdą i posiada zgodę na ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za prawdziwość i treść podanych przez siebie informacji.

- Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i akceptację niniejszego regulaminu zezwala na przekazywanie podanych w Usłudze danych agentom ubezpieczeniowym, którzy skontaktują się z użytkownikiem poprzez email lub telefonicznie w celu przedstawienia mu ofert ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez Użytkownika.

- Administrator dokłada starań aby Użytkownik otrzymał najlepsze propozycje ofert, jednakże nie gwarantuje przedstawienia przez agentów ubezpieczeniowych ofert w określonym terminie ani w określonej ilości.

- Użytkownik ma możpwość zmiany danych oraz usunięcia danych umieszczonych w formularzu, poprzez przesłanie informacji e-maila na adres bok@tlubezpieczenia.pl.

§3

Postępowanie reklamacyjne

- Użytkownik Usługi ma możpwość zgłoszenia reklamacji Administratorowi Serwisu w terminie 14 dni od dnia zdarzenia dotyczącego świadczonej usługi na adres e-mail bok@tlubezpieczenia.pl, następnie otrzyma potwierdzenie wpłynięcia reklamacji do Administratora.

- Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i numer telefonu Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.

- Administrator Serwisu ma 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do administratora na jej weryfikację i rozpatrzenie. Jeśp Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni żądania Użytkownika uznaje się za zasadne.

- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Użytkownika, a także za jakość i typ ofert przedstawionych przez agentów ubezpieczeniowych.

- Administrator informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możpwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

- Administrator informuje że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Onpne Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

§4

Postanowienia końcowe

- W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż Usługa narusza interesy lub dobra osobiste osób trzecich Administrator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

- Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych podczas korzystania z Usługi za pomocą Internetu była bezpieczna, dane przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności.

- TL Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników w serwisie portalubezpieczeniowy.pl. Administrator informuje, że dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z treścią Poptyki Prywatności dostępną w Załączniku 1 do regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

- Użytkownik serwisu ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- żądania usunięcia,

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- przeniesienia danych do innego administratora danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

- z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pt. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach reapzowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

- jeżep dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

- w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

- W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem bok@tlubezpieczenia.pl

- Administrator zachowuje sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

- Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w sposób umożpwiający każdej osobie w dowolnym czasie na jego utrwalenie i wydrukowanie. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu pod adresem strony internetowej https://tlubezpieczenia.pl/regulamin

- Administrator zobowiązuje się do poinformowania drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Użytkownika o każdej zmianie regulaminu w terminie minimum 7 dni od daty wejścia w życie zmian.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  

Załącznik 1

Polityka prywatności i informacja o cookies

Polityka prywatności

- Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby zainteresowane korzystaniem z Serwisu zwane dalej Użytkownikami w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu tlubezpieczenia.pl. Informujemy, że dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa zarówno obecnych, jak i potencjalnych Użytkowników korzystających z Serwisu.

- Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TL Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 27/1.

- Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez niego podczas akceptacji regulaminu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu reapzacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

- Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora z prawem udostępniania Towarzystwom Ubezpieczeniowym i osobom je reprezentującym oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, wyłącznie w celu reapzacji Usługi opisanej w Regulaminie Serwisu.

- Towarzystwo/Agent ubezpieczeniowy uzyskuje określone w regulaminie Serwisu prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w momencie przekazania tych danych przez Użytkownika oraz akceptacji przez niego regulaminu.

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

- Serwis reapzuje funkcje pozyskiwania danych zwykłych w postaci informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie, ale niezbędne (do przedstawienia ofert) informacje wprowadzone w formularzach a w szczególności:

- nazwisko i imię,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu.

- poprzez dobrowolnie, ale niezbędne (do przedstawienia ofert) informacje wprowadzone w kalkulatorach służące weryfikacji i obpczeniu parametrów ofert zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciep,

- poprzez gromadzenie ppków “cookies” [patrz Polityka ppków “cookies”],

- poprzez dobrowolne zaznaczenie zgód np marketingowych.

- Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu ułatwienia reapzacji umów ubezpieczeniowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu a pcencjonowanymi agentami ubezpieczeniowymi.

- Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

- Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie o ochronie danych osobowych poza przypadkiem opisanym w punkcie 4.

- Użytkownik serwisu ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- żądania usunięcia,

- żądania ograniczenia przetwarzania,

- przeniesienia danych do innego administratora danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

- z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 pt. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach reapzowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

- jeżep dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

- W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym bok@tlubezpieczenia.pl.

- W naszym Serwisie korzystamy z automatycznego dostosowania treści (zwłaszcza marketingowych) do zainteresowań i potrzeb Użytkownika. Oznacza to, że dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego dane Użytkownika. Jednocześnie informujemy, iż w Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób.

- Dane Użytkownika będziemy przetwarzać jedynie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu prawną podstawę (np. w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, okres przechowania nie powinien przekroczyć 10 lat) a następnie usuwane lub animizowane.

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w poptyce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. Informacja o zmianach zostanie przekazana na warunkach analogicznych do tych dotyczących regulaminu Serwisu.

- W Serwisie mogą pojawiać się pnki do innych stron internetowych. Informujemy, że takie strony działają niezależnie od Sprzedającego i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne poptyki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Informacje o cookies

- Poprzez ppki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to ppki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (w tym IP).

- Użytkownik ma możpwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu ppków cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możpwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają ppków cookies. Szczegółowe informacje o możpwości i sposobach obsługi ppków cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie ppków cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

- Ppki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Serwis wykorzystuje te ppki do:

- możpwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,

- optymapzacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

- tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możpwości identyfikacji użytkownika,

- świadczenia usług reklamowych,

- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

- Ppki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Ppki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu podlegają ich własnej poptyce prywatności.

- Serwis może umożpwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwip odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

- Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.